Shashika Gayathri

Geography Grade 11 ( නොවැම්බර් මාසය)

1000 LKR

Thursday @ 5.00 - 7.00 pm

Civics Grade 11 ( නොවැම්බර් මාසය)

1000 LKR

Sunday 7.00pm-9.00pm

Geography 2024 AL (නොවැම්බර් මාසය)

2000 LKR

-

Geography 2025 AL (නොවැම්බර් මාසය)

2000 LKR

Geography Grade 11 (දෙසැම්බර් මාසය)

1000 LKR

Thursday @ 5.00 - 7.00 pm

Civics Grade 11 (දෙසැම්බර් මාසය)

1000 LKR

Sunday 7.00pm-9.00pm

Geography 2025 AL (දෙසැම්බර් මාසය)

2000 LKR

-

Geography 2024 AL (දෙසැම්බර් මාසය)

2000 LKR

-