පැය 60 දෙමළ වැඩමුළුව (මාර්තු මාසය)

Sunday 8.00pm-10.00pm

පැය 60 දෙමළ වැඩමුළුව (මාර්තු මාසය)

  • 2023-02-28 08:02
  • 2023-02-28 08:02
  • Course fee 1300 LKR

Chintha Wijesooriya

Tutor

BA Kelaniya,Dip in Tamil uni of kelaniya,Spoken tamil uni of colombo,Sp/SpeechTraning in Tamil- OLD,Hig dip in Tamil Buddist and pali uni,Hig dip in hindi,Dip in Hindi,Dip in counselling uni of kelaniya

700 LKR

Grade 08 (දෙසැම්බර් මාසය)

Friday 5.30pm-7.00pm, Group 2 Saturday 1.30pm-3.00pm

700 LKR

Grade 07 (දෙසැම්බර් මාසය)

Group 1 Sunday 5.30pm-7.00pm , Group 2 Monday 5.30pm-7.00pm , Group 3 Friday 7.30pm-9.00pm

700 LKR

Grade 06 (දෙසැම්බර් මාසය)

Group 1 Saturday 3.30pm-5.00pm)(Group II Sunday 7.30pm-9.00pm)(Group III Tuesday 7.30pm-9.0pm