පැය 60 දෙමළ වැඩමුළුව (නොවැම්බර් මාසය)

Sunday @ 8.00 p.m.

පැය 60 දෙමළ වැඩමුළුව (නොවැම්බර් මාසය)

  • 2022-10-25 07:17
  • 2022-10-25 07:17
  • Course fee 1300 LKR

Chintha Wijesooriya

Tutor

BA Kelaniya,Dip in Tamil uni of kelaniya,Spoken tamil uni of colombo,Sp/SpeechTraning in Tamil- OLD,Hig dip in Tamil Buddist and pali uni,Hig dip in hindi,Dip in Hindi,Dip in counselling uni of kelaniya